Przedmiot działalności

1. Podstawowym celem Przychodni jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

3. Przychodnia realizuje inne zadania zlecone przez podmiot tworzący oraz inne uprawnione organy.

4. Przychodnia udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych podmiotów.

5. Przychodnia realizuje przewidziane przepisami zadania na potrzeby obronne państwa.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu
ul. Chrobrego 48, 26-600 Radom
tel. 48 360 60 68 wew 3
wspl.radom.pl